Susținerea financiară a uceniciei la locul de muncă

LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicată*) privind ucenicia la locul de muncă

Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de:

a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;
c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.

 

Finanţarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se poate realiza din:
a) resurse proprii ale angajatorilor;
b) sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;
c) fonduri europene structurale şi de investiţii şi fonduri publice naţionale aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj;
e) alte surse legale constituite: donaţii, taxe etc.

 

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condiţiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

 

 

SUSTINEREA FINANCIARA A STAGIULUI PENTRU ABSOLVENTII DE INVATAMANT SUPERIOR

LEGE nr. 335 din 10 decembrie 2013 (*actualizată*)

privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

Prezenta lege reglementează modalitatea de efectuare a stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, în scopul:

a) asigurării tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii;
b) consolidării competenţelor şi abilităţilor profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă în vederea integrării în muncă;
c) dobândirii de experienţă şi vechime în muncă;
d) dobândirii de vechime în specialitate, după caz.
Durata perioadei de stagiu este de 6 luni, cu excepţia profesiilor pentru care există reglementări speciale.
Angajatorii care optează pentru organizarea de stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior sunt obligaţi să respecte prevederile prezentei legi.

 

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) stagiar – debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepţia celor care dovedesc că au desfăşurat, potrivit legii, activitate profesională în acelaşi domeniu, anterior absolvirii;
b) contractul de stagiu – un contract încheiat între angajator şi stagiar, anexă la contractul individual de muncă;
c) angajator – persoana care se regăseşte în situaţiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) mentor – persoana desemnată de angajator care coordonează stagiarul pe durata stagiului şi care participă la activitatea de evaluare;
e) evaluarea – procedura prin care se finalizează stagiul şi care se află în responsabilitatea comisiei de evaluare;
f) perioada de stagiu – perioada de timp cuprinsă între data angajării şi data finalizării stagiului şi care se încheie cu eliberarea unui certificat/unei adeverinţe semnat/semnate de angajator;
g) comisia de evaluare – comisia ai cărei membri sunt desemnaţi conform deciziei angajatorului şi care la sfârşitul perioadei de stagiu evaluează şi eliberează fiecărui stagiar un referat de evaluare.

 

Organizarea perioadei de stagiu

Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul.
Programul de activităţi pe perioada stagiului cuprinde:
a) obiectivele şi indicatorii de performanţă cuantificabili pe baza cărora se realizează evaluarea;
b) planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul competenţelor şi deprinderilor practice vizate a fi dobândite pe parcursul perioadei de stagiu.

 

Mentorul are următoarele obligaţii:
a) coordonează activitatea stagiarului pe parcursul perioadei de stagiu;
b) propune modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate stagiarului;
c) supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat de stagiar;
d) este membru în comisia de evaluare.

Comisia de evaluare întocmeşte, cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, un referat de evaluare ce cuprinde următoarele elemente:
a) descrierea activităţii desfăşurate de stagiar;
b) gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi desfăşurat în perioada de stagiu;
c) competenţele şi deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat şi clauzelor contractului de stagiu;
d) conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului;
e) concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu;
f) alte menţiuni.

 

Contractul de stagiu

Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, în condiţiile prezentei legi.
Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.
Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului de stagiu în formă scrisă revine angajatorului.

 

Drepturile şi obligaţiile părţilor

Stagiarul are următoarele drepturi:
a) să beneficieze de coordonarea şi sprijinul mentorului;
b) să i se stabilească un program de activităţi corespunzător postului, al cărui nivel de dificultate şi complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;
c) să beneficieze de evaluare obiectivă;
d) să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul consolidării competenţelor şi dobândirii deprinderilor practice necesare practicării ocupaţiei;
e) să i se asigure, prin grija angajatorului, accesul la sursele de informare utile perfecţionării sale şi care să-i permită consolidarea cunoştinţelor;
f) să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari;
g) să primească raportul de evaluare şi certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului;
h) să conteste referatul de evaluare al comisiei de evaluare, dacă este cazul.

Angajatorul are următoarele drepturi:
a) să-i stabilească stagiarului, prin fişa postului, atribuţii în domeniul în care se realizează stagiul;
b) să valorifice cunoştinţele teoretice şi practice ale stagiarului în procesul muncii;
c) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului;
d) să aplice sancţiunile corespunzătoare abaterilor disciplinare.

Stagiarul are următoarele obligaţii:
a) să se pregătească profesional în domeniul pentru care efectuează stagiul;
b) să îşi organizeze o evidenţă proprie a activităţilor pe care le efectuează;
c) să respecte sarcinile date de mentor şi de conducătorul superior ierarhic din cadrul structurii organizatorice unde efectuează stagiul;
d) să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului;
e) să respecte confidenţialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfăşurată, în conformitate cu normele stabilite de angajator;
f) să nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activităţi care constituie concurenţă neloială angajatorului;
g) să participe la procesul de evaluare.

Angajatorul are următoarele obligaţii:
a) să desemneze un mentor care să coordoneze şi să sprijine stagiarul în vederea atingerii obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de desfăşurare a perioadei de stagiu;
b) să stabilească stagiarului un program de activităţi în domeniul în care se realizează stagiul;
c) să asigure o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice şi practice primite de stagiar în cadrul stagiului;
d) să evalueze cunoştinţele stagiarului la sfârşitul perioadei de stagiu;
e) să elibereze stagiarului certificatul/adeverinţa din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în baza contractului de stagiu, competenţele şi deprinderile practice dobândite şi alte menţiuni;
f) să nu folosească stagiarul pentru desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în contract.
Finanţarea stagiului se poate realiza din următoarele surse:
a) bugetul propriu al angajatorului;
b) fonduri europene structurale şi de investiţii şi fonduri publice naţionale aprobate în bugetul asigurărilor pentru şomaj;
d) sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;
e) alte surse, potrivit legii.

 

Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condiţiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de şomaj în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

Angajatorii nu pot primi dublă finanţare pentru aceeaşi persoană.