Susținerea financiară a uceniciei la locul de muncă

LEGEA nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicatã*) privind ucenicia la locul de muncã HG 855/2013 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca


Ucenicia la locul de muncã reprezintă formarea profesionalã realizatã în baza unui contract de ucenicie la locul de muncã. Ucenicul este persoana fizicã încadratã

în muncã în baza unui contract de ucenicie la locul de muncã.

DESPRE UCENIC

Poate fi încadratã ca ucenic în muncã orice persoanã fizicã :

 • care a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani şi
 • nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizeazã ucenicia la locul de muncã.

Persoana fizicã poate încheia un contract de ucenicie la locul de muncã, în calitate de ucenic, şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al pãrinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activitãţi potrivite cu dezvoltarea fizicã, aptitudinile şi cunoştinţele sale.

CONTRACTUL DE UCENICIE

Contractul de ucenicie la locul de muncã este un contract individual de muncã de tip particular, încheiat pe duratã determinatã, în temeiul cãruia o persoanã fizicã, denumitã ucenic, se obligã sã se pregãteascã profesional şi sã munceascã pentru şi sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligã sã îi asigure plata salariului şi toate condiţiile necesare

Pe lângã elementele obligatorii ale contractului individual de muncã, contractul de ucenicie la locul de muncã cuprinde şi clauze cu privire la: calificarea pe care urmeazã sã o dobândeascã ucenicul, numele coordonatorului de ucenicie şi calificarea acestuia, locul/locurile în care se desfãşoarã activitatea de formare profesionalã, durata necesarã pregãtirii teoretice şi practice prin ucenicie la locul de muncã, alte clauze potrivit legii.

Durata contractului de ucenicie la locul de muncã nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai micã de 12 luni. Perioada de probã la care poate fi supus ucenicul face parte integrantã din durata pentru care se încheie contractul de ucenicie la locul de muncã şi nu poate depãşi 30 de zile lucrãtoare.

Durata contractului de ucenicie la locul de muncã se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmeazã sã se pregãteascã ucenicul, fãrã a putea fi mai micã de:

 • 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncã se organizeazã pentru dobândirea unei calificãri de nivel 1;
 • 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncã se organizeazã pentru dobândirea unei calificãri de nivel 2;
 • 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncã se organizeazã pentru dobândirea unei calificãri de nivel 3.

ORGANIZAREA UCENICIEI LA LOCUL DE MUNCĂ

Calificãrile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncã trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele douã condiţii:

a) sã fie prevãzute în Nomenclatorul calificãrilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul Ministrului Muncii şi al Ministrului Educaţiei, nr. 35/3.112/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

b) sã poatã fi evaluate într-un centru autorizat de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte cãi decât cele formale.

Ocupaţiile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncã sunt cele cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România. Timpul necesar pregãtirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncã. Salariul de bazã lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncã, este cel puţin egal cu salariul de bazã minim brut pe ţarã, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe sãptãmânã. Programul normal de muncã pentru persoanele încadrate în baza unui contract de ucenicie la locul de muncã este de maximum 8 ore pe zi, în regim de maximum 5 zile pe sãptãmânã

COORDONATORUL DE UCENICIE

Angajatorul are obligaţia de a desemna un coordonator de ucenicie pentru formarea profesionalã a ucenicului realizatã în baza unui contract de ucenicie la locul de muncã. Coordonatorul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizeazã ucenicia la locul de muncã.În cazul în care ucenicia la locul de muncã este organizatã de cãtre un întreprinzãtor persoanã fizicã, în condiţiile legii, coordonatorul de ucenicie este chiar întreprinzãtorul persoanã fizicã.

Coordonatorul de ucenicie trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele condiţii:

 1. sã deţinã calificarea pentru ocupaţia/calificarea pentru care se organizeazã programul de ucenicie;
 2. sã aibã o experienţã profesionalã în ultimii 10 ani de cel puţin 5 ani în ocupaţia pentru care este necesarã calificarea pentru care se organizeazã programul de ucenicie la locul de muncã;
 3. sã nu aibã cazier judiciar;
 4. sã fie apt din punct de vedere fizic şi psihic.

SUSŢINEREA FINANCIARĂ A UCENICIEI LA LOCUL DE MUNCĂ

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncã poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, pe perioada derulãrii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumã egalã cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã în vigoare, prevãzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Suma lunarã se acordã angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum şi pentru perioada concediului anual de odihnã al ucenicului.

Pentru acordarea subvenţiei, angajatorul încheie cu Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncã din Călăraşi, în termen de 30 de zile lucrãtoare de la data expirãrii perioadei de probã cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncã, o convenție.

OBLIGAŢIILE ANGAJATORILOR

Angajatorul care organizeazã ucenicia la locul de muncã are obligaţia sã depunã, anterior organizãrii uceniciei la locul de muncã, la agenţia pentru prestaţii sociale judeţeanã, urmãtoarele documente:

 • programul de formare prin ucenicie, ca parte componentã a planului de activitate, elaborat în concordanţã cu standardul ocupaţional sau cu standardul de pregãtire profesionalã specific calificãrii;
 • declaraţia pe propria rãspundere a angajatorului cã acesta poate îndeplini toate condiţiile pentru organizarea programului de ucenicie la locul de muncã;
 • lista centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte cãi decât cele formale autorizate, propusã pentru calificarea pentru care se organizeazã ucenicia la locul de muncă.

Angajatorul care organizeazã ucenicia la locul de muncã are obligaţia sã comunice AJOFM Călăraşi locurile de muncã pentru care urmeazã sã organizeze programe de ucenicie la locul de muncã.

Cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data încetãrii contractului de ucenicie, angajatorul are obligaţia de organiza evaluarea pregãtirii teoretice şi practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte cãi decât cele formale şi de asuporta costurile generate de evaluarea şi certificarea formării profesionale a ucenicului.

Angajatorii care beneficiazã de subvenţii din bugetul asigurărilor pentru şomaj în scopul angajării ucenicilor sunt obligaţi sã menţinã raporturile de muncã ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de muncã încheiat.

În situaţia în care ucenicul nu obţine nici a doua oarã Certificatul de competenţe profesionale, angajatorul este obligat sã restituie, în totalitate, agenţiei pentru ocuparea forţei de muncã judeţene sumele încasate de la bugetul asigurãrilor pentru şomaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referinţã a Bãncii Naţionale a României.