Programe de formare profesională pentru proprii angajaţi

Cofinanţarea programelor de formare profesională a personalului propriu (conform art. 48 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă)

În scopul prevenirii şomajului şi consolidării locurilor de muncă prin creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale ale persoanelor încadrate în muncă, angajatorilor care organizează, în baza planului anual de formare profesională, programe de formare profesională pentru proprii angajaţi, derulate de furnizori de servicii de pregătire profesională, autorizaţi în condiţiile legii, se acordă, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, o sumă reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat.

Angajatorii pot beneficia de suma prevăzută mai sus o singură dată în cursul unui an calendaristic.

Angajatorii sunt obligaţi sămenţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregatire profesională, pentru care s-a acordat suma prevazută, cel putin un an de la data acordării sumei.

Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor care au participat la programele de pregătire profesională, anterior termenului de un an, sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă subvenţia acordată pentru fiecare persoană, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive:

  • încetarea raportului de muncă în temeiul art.55 lit.b), art.56 lit.d) și e), art. 61 lit.d) și art.65 din Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 97 lit.b), art.98 alin.(1) lit.e), art.99 alin.(1) lit.b) şi c) din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

şi nu mai pot beneficia de stimulentul financiar menţionat mai sus pentru o perioadă de 2 ani de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanelor respective.