Conducere

Nicolae Chirana – Director executiv AJOFM Călărași

Enescu Coca Ilinca – Director executiv adjunct interimar

Serviciul Administrare Buget

Adriana Roman – Şef serviciu

Agenția Locală Călărași

Neculae-Cotelnic Maria-Magdalena – Şef serviciu


NICOLAE CHIRANA

DIRECTOR EXECUTIV

DSC_0448 (767x800)-site

Curriculum Vitae

Audiențe: joi, orele 10.00-12.00


Atribuții:

 • coordonează, asigură și urmarește activitatea de ocupare a forței de muncă desfășurată în teritoriu de compartimentele subordonate;
 • asigură aplicarea unitară a legislatiei specifice domeniului de activitate;
 • stabilește măsurile necesare pentru realizarea și aplicarea ordinelor Președintelui și dispozițiilor secretarului general al ANOFM;
 • încheie contracte cu prestatorii de servicii din sectorul public sau privat;
 • avizează propunerile privind proiectul bugetului asigurărilor pentru șomaj al A.J.O.F.M. Călărași și îl transmite spre aprobare secretarului general al ANOFM;
 • monitorizează activități de executare silită și aplicătoate măsurile de executare silită prevazute de lege până la recuperarea în totalitate a debitelor;
 • aplică și urmărește modalitatea de aplicare a procedurii de selecție a potențialilor parteneri ai A.J.O.F.M. Călărași pentru temele de proiecte propuse în vederea depunerii cererilor de finanțare;
 • urmărește evitarea dublei finanțări în implementarea proiectelor finanțate din fondurile structurale europene;
 • coordonează activitatea de implementare a proiectelor FSE derulate în cadrul instituției;
 • adoptă și coordonează măsuri în vederea asigurării sustenabilității proiectelor finanțate din fondurile structurale europene implementate de A.J.O.F.M.Călărași în calitate de beneficiar;
 • urmărește actualizarea periodică a bazei de date Data Project Management pentru proiectele implementate la nivel A.J.O.F.M. Călărași.

În calitate de ordonator terțiar de credite are urmatoarele atributii:

  • răspunde de organizarea și efectuarea inventarierii generale a elementelor de activ și de pasiv deținute la începutul activității, cel puțin o dată pe an pe parcursul funcționarii lor, în cazul fuziunii sau încetării activității, precum și în alte situații prevazute de lege.
  • organizează și conduce contabilitatea drepturilor constatate și a veniturilor încasate, precum și a angajamentelor și a plăților efectuate, potrivit bugetului aprobat;
  • răspunde, potrivit prevederilor legii, de: angajarea, lichidarea și ordonantarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate; realizarea veniturilor; angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; integritatea bunurilor incredințate instituției pe care o conduce; organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și execuției bugetare; organizarea sistemului de monitorizare a programului de achizitii publice și a programului de lucrari de investiții publice; organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora; organizarea și ținerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale.
  • aprobă dosarele legate de înregistrarea șomerilor și de acordarea drepturilor acestora;
  • organizează și conduce activitatea de audit public intern;
  • coordonează activitatea de îndrumare și control, avizează programele de control, aprobă măsuri de recuperare a debitelor și stabilește răspunderea materială pentru recuperarea pagubelor rezultate din neîndeplinirea obligațiilor ce revin salariaților din subordine;
  • avizează studii, prognoze și programe în legătură cu orientarile și nivelurile de dezvoltare a unor activități de ocupare a forței de muncă în teritoriu potrivit recomandarilor Consiliului Consultativ;
  • stabilește măsuri pentru buna organizare a muncii în cadrul A.J.O.F.M.Călărași și urmărește respectarea normelor în domeniul protecției muncii, normelor de conduită, disciplină și a prevederilor RI și ROF de catre salariații acesteia;
  • aprobă încadrarea, promovarea și eliberarea din funcție a personalului A.J.O.F.M. Călărași, la propunerea directorilor executivi adjuncți și șefilor de compartimente, în condițiile prevederilor legii;
  • elaborează și supune aprobarii Președintelui ANOFM regulamentul propriu de organizare și funcționare;
  • evaluează personalul de conducere din directa lui subordonare, potrivit criteriilor de evaluare specifice domeniului de activitate și aprobă rapoartele de evaluare întocmite de șefii de compartimente pentru personalul din subordinea acestora;
  • întocmește “fișa postului” pentru personalul direct subordonat și aprobă “fișa postului” cu atribuțiile, sarcinile și limitele de competență pentru personalul agenției pentru ocuparea forței de muncă;
  • aprobă programele de lucru, de deplasare în teritoriu a salariaților și graficele concediilor de odihnă ale personalului din subordine;
  • asigură aplicarea în teritoriu a hotărârilor Consiliului de Administrație al ANOFM, a ordinelor Președintelui și a deciziilor secretarului general al ANOFM;
  • întocmește propuneri de înființare și desființare a punctelor de lucru și le supune spre aprobare ANOFM;
  • asigură reprezentarea în justitie și în toate actele civile a intereselor A.J.O.F.M.Călărași ;
  • încheie contracte individuale de muncă pentru personalul contractual;
  • răspunde de modul cum se desfasoară activitățile în domeniul programelor de ocupare, analiza pieței muncii, formare profesională, înregistrare șomeri, consiliere, medierea muncii și implementare măsuri active;
  • răspunde de organizarea și desfășurarea burselor locurilor de muncă;
  • analizează periodic activitatea compartimentelor din subordine, modul de realizare a obiectivelor propuse și dispune măsuri operative pentru îmbunătățirea activității;
  • organizează și urmărește ca personalul din subordine să cunoască legislația care reglementează activitățile coordonate și acționează pentru respectarea acesteia;
  • răspunde de întocmirea rapoartelor și analizelor de sinteză privind activitatea de ocupare la nivel teritorial;
  • coordonează realizarea programelor A.J.O.F.M. Călărași în domeniul ocupării și ia măsuri operative în redirecționarea activităților, dupa caz, pentru îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor de performanță managerială;
  • coordonează activitățile de statistică privind piața muncii la nivel judetean precum și toate raportările statistice referitoare la activitatea A.J.O.F.M. Călărași ;
  • asigură coordonarea comunicării informațiilor statistice către ANOFM și alți solicitanți; coordonează și răspunde potrivit legii, de modul în care se desfășoară activitățile privind protecția informațiilor;
  • coordonează elaborarea și fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al agenției, pe baza propunerilor celorlalte compartimente;
  • coordonează, asigură și răspunde de administrarea bugetului asigurarilor pentru șomaj aprobat, angajarea cheltuielilor proprii de funcționare și a celor pentru realizarea obiectivelor ;
  • coordonează, răspunde și certifică lucrările privind bilanțul contabil și execuția bugetară;
  • asigură și coordonează activitatea de control financiar preventiv propriu, în conformitate cu legislația în vigoare;
  • organizează și coordonează activitatea de arhivare a documentelor conform prevederilor legale și a normelor din domeniu;
  • coordonează și aprobă întocmirea documentațiilor pentru RC, RK, achiziții și le supune aprobării conducerii ANOFM;
  • răspunde de realizarea achizițiilor, reparațiilor curente și reparațiilor capitale în conformitate cu legislația în vigoare;
  • administrează și gestionează utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale;
  • asigură evidența contabilă a modului de constituire și utilizare a Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale;
  • coordonează și urmarește implementarea proiectelor finanțate din fondurile structurale europene în care A.J.O.F.M.Călărași are calitatea de beneficiar în contractele de finanțare încheiate cu autoritățile finanțatoare;
  • răspunde de buna organizare și desfășurare a activității de casierie șiia măsuri pentru înzestrarea cu mijloace tehnice de pază și de alarmă, și să asigure condițiile de păstrare a numerarului în cadrul unităților și de transport la și de la bănci, conform dispozițiilor legale;
  • avizează statul de funcții al A.J.O.F.M.Călărași și îl înaintează spre aprobare conducerii ANOFM;
  • coordonează aplicarea, la nivel județean, atribuțiilor ce revin din calitatea de membru EURES a ANOFM, cât și cele din aplicarea acordurilor bilaterale în domeniul schimbului de forța de muncă dintre România și alte state;
  • organizează și coordonează activitatea de PSI și protecția muncii;
  • coordonează aplicarea, la nivel județean, a prevederilor referitoare la prestațiile de șomaj în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială;
  • asigură instructajul în domeniul protecției muncii la nivelul AJOFM, conform prevederilor NGPM/2002;
  • ia măsuri pentru încheierea de contracte de prestări servicii de medicina muncii potrivit prevederilor NGPM/2002;
  • are atribuții în domeniul realizării prestărilor de servicii privind întreținerea și administrarea sediilor A.J.O.F.M.Călărași;
  • face propuneri și le transmite la ANOFM, privind cerințele informatice ale A.J.O.F.M.Călărași ;
  • organizează și coordonează asigurarea pazei și securitatea bunurilor și a clădirilor;
  • participă la sedințele Colegiului Prefectural;
  • răspunde în fața conducerii ANOFM de activitatea desfășurată;
  • organizează și implementează sistemul de control managerial intern la nivelul tuturor serviciilor/ birourilor/ compartimentelor, conform Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial la entitațile publice;
  • organizează activități de soluționare a contestațiilor;
  • coordonează transmiterea prin intermediul mass-media a datelor privind serviciile oferite de agenție, locurile de muncă vacante, cursuri de formare profesională, alte acțiuni ce sunt organizate în domeniul ocupării forței de muncă.

ENESCU COCA ILINCA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT INTERIMAR

Audiențe:

-marți, orele 10.00-12.00


Atribuții:

 • stabilește măsurile necesare pentru aplicarea dispozițiilor conducerii ANOFM respectiv a dispozițiilor directorului executiv;
 • coordonează și răspunde de activitatea desfășurată de către compartimentele aflate în directa subordine;
 • este înlocuitor de drept al directorului executiv;
 • propune modificări în structura organizatorică a A.J.O.F.M. Călărași pentru domeniul de activitate pe care îl coordonează;
 • avizează și propune încadrarea, promovarea și eliberarea din funcție a personalului din compartimentele pe care le coordonează directorul executiv;
 • avizează și propune spre aprobare directorului executiv programele de lucru și graficele de deplasare în teritoriu ale salariaților din compartimentele coordonate;
 • avizează și propune spre aprobare directorului executiv graficele concediilor de odihnă ale personalului compartimentelor din subordine;
 • întocmește fișa postului pentru personalul direct subordonat, avizează și propune spre aprobare “fișa postului” cu atribuțiile, sarcinile și limitele de competență pentru salariații din compartimentele ce le coordonează;
 • propune spre aprobare directorului executiv delegarea de competențe și de semnatură pentru conducătorii compartimentelor din subordine;
 • întocmește rapoartele de evaluare ale personalului cu funcții de conducere din directa lui subordonare, potrivit criteriilor de evaluare specifice domeniului de activitate;
 • este înlocuitorul de drept al directorului executiv în absența acestuia și/sau în situațiile care impun (se afla în concediu de odihnă, delegații, întalniri cu angajatorii, participari la diverse acțiuni la nivel județean, etc.);
 • participă la elaborarea propunerilor pentru fundamentarea proiectului bugetului asigurărilor pentru șomaj la nivelul județului;
 • coordoneaza activitatea de informare și consiliere privind cariera profesională;
 • propune contractarea, în condițiile prevederilor legii, a serviciilor de ocupare și formare profesională cu prestatorii din sectorul public sau privat și înaintează contractele spre aprobare directorului executiv;
 • organizează și răspunde de întocmirea corectă și la timp a informărilor, rapoartelor, analizelor și sintezelor privind activitatea coordonată;
 • organizează, controlează și răspunde de realizarea în termen a sarcinilor stabilite de directorul executiv;
 • face propuneri privind necesarul și tematica programelor de pregatire și perfecționare profesională a personalului din subordine;
 • coordonează și răspunde de realizarea activității specifice în conformitate cu programele privind ocuparea și formarea profesională în teritoriu;
 • coordonează și controlează activitatea agențiilor locale pentru ocuparea forței de muncă Călărași și Oltenița;
 • analizează lucrările elaborate în cadrul compartimentelor pe care le coordonează, iar dupa insușire le prezintă, dacă este cazul, directorului executiv;
 • face propuneri pentru elaborarea programelor și tematicilor privind pregătirea și perfecționarea profesională a personalului din subordine și le înaintează spre avizare directorului executiv, și spre aprobare președintelui ANOFM în vederea aprobării;
 • propune spre avizare directorului executiv candidații pentru trimiterea în străinatate în interes de serviciu, schimburi de experiență, participări la manifestări știintifice în vederea aprobării de către președintele ANOFM;
 • aplică și urmărește modalitatea de aplicare a procedurii de selecție a potențialilor parteneri ai AJOFM cu personalitate juridică pentru temele de proiecte propuse în vederea depunerii cererilor de finanțare; urmărește evitarea dublei finanțări în implementarea proiectelor finanțate din fondurile structurale europene;
 • urmărește elaborarea și implementarea proiectelor finanțate din fondurile structurale europene;
 • propune și urmărește măsuri pentru asigurarea sustenabilității proiectelor finanțate din fondurile structurale europene implementate de agenția teritorială în calitate de beneficiar;
 • răspunde de actualizarea periodică a bazei de date Data Project Management pentru proiectele implementate la nivelul A.J.O.F.M. Călărași;
 • urmărește implementarea de tehnici moderne de conducere și organizare a muncii;
 • propune acreditarea, in condițiile legii a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;
 • înaintează directorului executiv propuneri de retragere a acreditării prestatorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;
 • coordonează și răspunde de realizarea măsurilor de stimulare a ocupării pentru crearea de noi locuri de muncă prin acordarea de credite din fondul de șomaj pentru înființarea și dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii și unități cooperatiste;
 • coordonează și răspunde de activitatea de acordare a atestatului de întreprindere sociala;
 • asigură selecția documentelor ce urmează a fi arhivate la nivelul întregii agenții.