Obligațiile angajatorilor

Conform Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

 • Angajatorii au obligaţia de a comunica agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene în raza cărora îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora. Comunicarea locurilor de muncă vacante se face conform formularului ”Situaţia privind locurile de muncă vacante”;
 • Angajatorii au obligația de a comunica la AJOFM ocuparea locurilor vacante ce au fost comunicate anterior, în termen de 1 zi de la data ocupării acestora;
 • Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţii de şomaj, au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care aceştia au fost înregistraţi ;
 • Angajatorii care au încadrat persoane cu contract de muncă sunt obligaţi sã depunã Declaraţia privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate, prevãzutã de lege ;
 • În cazul concedierilor colective, angajatorii au obligaţia sã înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã în vederea adoptãrii unor mãsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri. În situaţia de mai sus angajatorii sunt obligaţi să acorde preaviz, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajaţilor care urmeazã sa fie disponibilizaţi. În perioada preavizului, angajaţii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de munca ori de alţi furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, acreditaţi, selectaţi de cãtre acestea, in condiţiile legii. În vederea realizãrii serviciilor de preconcediere, angajatorii sunt obligaţi sã înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.
 • Angajatorii au obligaţia de a calcula şi de a plãti lunar o contribuţie la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, a cãrei cotã prevãzutã de lege se aplicã asupra bazei de calcul al contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, stabilitã potrivit legii, în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii;
 • Angajatorii au obligaţia de a calcula, de a reţine lunar, precum şi de a vira , conform legii, contribuţia individualã la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, a cãrei cotã prevãzutã de lege se aplicã asupra bazei de calcul al contribuţiei individuale la bugetul asigurãrilor pentru şomaj, stabilitã potrivit legii, în situaţia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii.

Constituie infracțiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendă, următoarele fapte:

 • sustragerea angajatorului de la obligația privind plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor pentru șomaj ;
 • reținerea de către angajator de la salariați a contribuțiilor datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj și nevirarea acestora în termen de 15 zile în conturile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare.

Constituie contravenţii urmatoarele fapte şi se sancţionează astfel:

**** cu amenda de la 3000 la 5000 lei:

 • necomunicarea lunară a locurilor de muncă vacante, în termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora;
 • neutilizarea Clasificarii Ocupatiilor din România la completarea documentelor oficiale;
 • nerespectarea prevederilor referitoare la obligativitatea acordarii de preaviz si participarii la servicii de preconcediere pentru persoanele disponibilizate;
 • necomunicarea datelor si informatiilor solicitate în scris de AJOFM pentru îndeplinirea atribuțiilor sale prevazute de lege;
 • neeliberarea de catre angajator, persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu, a documentelor prevazute de legislaţia în vigoare, necesare pentru certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj.

**** cu amenda de la 5000 la 10000 lei:

 • nerespectarea prevederilor referitoare la obligativitatea angajatorilor care au încadrat în muncă, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizaţie de şomaj de a anunţa, în termen de 3 zile, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă la care aceştia au fost înregistraţi;
 • furnizarea, fără acreditarea prevazută de lege, a serviciilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă ;
 • nedepunerea, la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, a declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru perioade anterioare datei de 1 ianuarie 2011;
 • neeliberarea de către angajator, persoanelor cărora le încetează raporturile de muncă sau de serviciu, a documentelor prevăzute de legislaţia în vigoare, necesare pentru certificarea stagiului de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj.

Nedepunerea Declaraţiei privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate, prevãzutã de lege, pentru perioade ulterioare datei de 1 ianuarie 2011, constituie contravenție și se sancționează în conformitate cu prevederile Legii 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.